ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки от „Солдар” ЕООД, ЕИК 205407333, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Люлин център, ул. „Добри Немиров“ № 5, („Продавач“), на физически или юридически лица („Купувач“) и при осъществяване на сервизно обслужване от „Солдар” ЕООД, ЕИК 205407333 („Продавач“) на машини (оборудване) с марка Fronius, собственост на физически или юридически лица („Купувач“)

1.2. Общите условия уреждат отношенията между Продавача и Купувача по договор за продажба или по договор за сервизно обслужване. 

1.3. Общите условия пораждат правно действие между страните, когато това е предвидено в сключен между страните договор и:

1.3.1. Купувачът заяви писмено, че приема Общите условия;

1.3.2. Купувачът е търговец и е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който му е предадена стоката;

1.3.3. Купувачът е търговец и е знаел за Общите условия или е бил длъжен да знае и не ги оспори до момента, в който е предал машината/оборудването за сервизно обслужване;

1.4. Страните в писмен договор могат да уговорят помежду си и условия, различни от Общите условия. Тези условия се конкретизират в писмения договор и имат действие само за конкретната продажба или за конкретната поръчка за сервизно обслужване. В този случай, при несъответствие между уговореното от страните и Общите условия, има сила уговореното.

1.5. Купувачът и Продавачът ще решават възникналите по изпълнението му спорове в дух на добра воля и конструктивно сътрудничество, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще бъде отнесен за решаване пред Арбитражния съд при Българска Търговско-промишлена палата. Всички спорове, породени от сключени между страните договори или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договор или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения от състав от един арбитър.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА

2. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА

2.1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача правото на собственост върху Стоката, описана в писмен договор, в приложение към такъв договор или в приемо-предавателен протокол, срещу цена, която Купувачът се задължава да му заплати.

3. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на Стоката се вписва в писмен договор, в приложение към такъв договор и/или в приемо-предавателен протокол въз основа на определените от Продавача цени на отделните видове стоки.

3.2. Ако в писмения договор изрично не е посочено друго, се приема, че цената на Стоката е с включен Данък върху добавената стойност.

3.3. Дължимата цена се заплаща при предаването на Стоката.

3.4. Уговорка за авансово или разсрочено плащане на цената е допустима само ако е изрично отразена в писмен договор.

3.4.1. При уговорено в писмения договор разсрочено плащане Продавачът може да иска от Купувача издаването на запис на заповед за разсрочената сума.

3.4.2. При уговорено в писмения договор авансово и/или разсрочено плащане и при условие че Купувачът забави с повече от 30 дни което и да е от плащанията, цялата дължима сума по оставащото плащане, ведно с лихвите за забава и предвидената неустойка става предсрочно изискуема.

3.4.3. При цена на Стоката над 2 000 лева Продавачът може да иска от Купувача допълнителни търговски обезпечения: търговски залог, банкова гаранция, поръчителство, ипотека и т. н. По своя преценка Продавачът може да иска допълнителни търговски обезпечения и в други случаи.

3.5. Ако изрично не е уговорено друго, плащането на цената се извършва:

3.5.1. с наложен платеж чрез куриерска фирма, която Продавачът е използвал за да достави стоката на Купувача;

3.5.2. по банков път по сметката на „Солдар“ ООД в лева в “Уникредит Булбанк“ АД, IBAN: BG83UNCR70001523802519, BIC: UNCRBGSF

3.6. Ако изрично не е уговорено друго цената се счита договорена франко склад на Продавача.

3.7. Всички дължими суми по издадените фактури са фиксирани в български лева при курс 1 евро = 1.95583 лева. При промяна на курса дължимите суми ще се преизчисляват в евро, съобразно официален фиксинг на БНБ или друга определена от властите официална институция към момента на окончателното плащане от купувача. При изчисляване на неустойките размерът им ще се определя в евро по правилото в предходното изречение.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

4.1. Продавачът предава Стоката на Купувача съгласно Общите условия и уговореното в писмен договор.

4.2. Продавачът издава фактура във връзка с извършената продажба, а когато това е предвидено в договор или нормативен акт – и други документи.

4.3. По искане на Купувача и в случай, че маркировката „СЕ“ е приложима за съответния продукт, Продавачът представя на Купувача сертификат за съответствие „СЕ“.

4.4. Ако Купувачът е в забава за получаване на стоката, Продавачът може:

– да я пази в склада си при условията на т. 4.5;

– да я предаде за пазене;

– да я продаде по пазарни цени, след като извести Купувача;

– при бързо развалящи се стоки да ги продаде и без предизвестие;

4.5. Разноските, направени от Продавача във връзка с действия по предходната точка, са за сметка на Купувача.

4.6. Продавачът се задължава да осигури гаранционен и извън гаранционен сервиз за продаваните от него стоки.

4.7. В случай, че Купувачът поръча стока, която не е налична на склад при Продавача, Продавачът може по собствена преценка да поиска капаро в размер на 50% от цената или авансово плащане на цялата сума.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

5.1. Купувачът е длъжен да плати цената на Стоката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия или в писмен договор.

5.2. Купувачът е длъжен да направи заявка за Стоката най-малко три дни предварително.

5.3. Купувачът е длъжен да получи и вдигне Стоката, за което се задължава да изготви и подпише приемо-предавателен протокол в момента на получаването и.

5.4. При получаване на Стоката, Купувачът е длъжен да осигури лице, което представлява Купувача и което е надлежно упълномощено да подпише от името и за сметка на Купувача договора за продажба, приемо-предавателен протокол, приложение-заявка към договор и всеки друг документ, който следва да се подпише от Купувача. Ако Купувачът не изпълни това свое задължение, Продавачът има право да откаже да предаде Стоката и да я върне в склада си. Всички разходи, свързани с връщането на Стоката, включително разходите по транспортирането ѝ до склада на Продавача, са за сметка на Купувача.

5.5. Купувачът е длъжен да прегледа стоката в момента на получаването й и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно Продавача. Ако Купувачът не направи това и вдигне Стоката, Стоката се смята за одобрена. Всички забележки на Купувача се отразяват в приемо-предавателен протокол.

5.6. При съмнение за наличие на скрити недостатъци, Купувачът има право да назначи независима експертиза. Контролната организация, която ще извърши експертизата, се избира от Купувача, след предварително одобрение от Продавача. Разходите за такава експертиза са за сметка на Купувача.

5.7. В случите на т. 3.4.3, когато Продавачът поиска това, Купувачът се задължава да учреди допълнително търговско обезпечение по избор на Продавача.

6. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

6.1. Предаването на Стоката се извършва в склада на Продавача.

6.2. Може да се уговори предаване на Стоката на друго място или на превозвач, като в тези случаи рискът от погиването и повреждането й преминава върху Купувача от момента, в който Стоката напусне склада на Продавача.

6.3. Продавачът е длъжен да предаде Стоката в уговорения срок. Ако такъв срок не е уточнен, Купувачът може да иска предаването й в разумен срок.

6.4. Ако Купувачът не се яви да получи Стоката в уговорения срок или след покана, ако срок не е уговорен, Продавачът може да развали договора, без да дава допълнителен срок. Рискът от погиването и повреждането на Стоката преминава върху Купувача от момента, в който е трябвало да получи Стоката.

6.5. Всички пратки, които се изпращат с куриер са за сметка на Купувача. При необходимост от изпращане в сервиз на Продавача на машина до 30 кг., в рамките на гаранционния срок, тя се изпраща за сметка на Продавача с куриер „Спиди“ и се връща обратно за сметка на Купувача.

7. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И СЕРВИЗ

7.1. Гаранционният срок за различните машини се определя от производителя, като Продавачът запознава Купувача с условията на гаранцията, предавайки му гаранционните документи.

7.2. Гаранционният период за стоките по Договора започва да тече от датата на подписване и подпечатване на гаранционната карта.

7.3. Всички апарати с марка „Фрониус“, които са в гаранция, се сервизират само в сервизи на Продавача.

7.4. Гаранцията за стоките се признава само ако машината е придружена с фактурата за продажба (или копие) и оригинална гаранционна карта и са спазени гаранционните условия.

8. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ

8.1. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не изпълнява свое задължение по него.

8.2. Купувачът не може да развали договора, ако количеството на предадената му Стока незначително се отклонява от договореното.

8.3. В случая по чл. 7.2, ако отклонението в количеството надвишава 0,5 % от общото количество на Стоката, цената се намалява/ увеличава съответно и автоматично, което се отразява в приемо-предавателния протокол. Ако отклонението в количеството не надвишава 0,5 % от общото количество на Стоката, цената не се намалява/увеличава, а остава същата, въпреки отклонението.

8.4. При забавено плащане Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) от неплатената сума за всеки просрочен ден.

8.5. При забавено плащане от страна на Купувача с повече от 7 дни Продавачът може да развали договора едностранно, без да дава допълнителен срок за изпълнение. 

8.6. Ако Купувачът неоснователно откаже да приеме Стоката (забава на кредитора), Продавачът може да развали договора, като има право на неустойка в размер 20 % от цената на стоката, както и обезщетение за всички разноски, направени от него във връзка с изпълнение на договора. Тази неустойка може да бъде прихваната и от авансово платената цена или част от нея.

8.7. В случай, че Продавачът развали или прекрати Договора по вина на Купувача, всички разходи, които е направил Продавача по и във връзка с изпълнението на договора може да се прихванат от вече заплатени от Купувача суми.

8.8. В случай, че Купувачът изпадне в забава, която продължи повече от тридесет дни, Продавачът има право по собствена преценка вместо плащане от страна на Купувача да вдигне обратно предадена на Купувача, но неплатена от него стока или да иска компенсация в стока от друг вид, количество и качество.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ПРИ КЛАУЗА „ПАРТНЬОР“

9. „ПАРТНЬОР“

9.1.Текстовете на т. 9 до т. 10 се прилагат в правоотношенията между Продавача и Купувача, само ако в сключения помежду им договор е изрично отбелязано, че е приложима клауза „ПАРТНЬОР“. 

9.2. За времето на действие на клауза „ПАРТНЬОР“, Купувачът получава официален оторизационен сертификат.

9.3. За времето на действие на клауза „ПАРТНЬОР“ ,   Продавачът продава стоки на Купувача и осигурява гаранционен и след гаранционен сервиз за тези стоки, а Купувачът продава стоките на трети лица и  ги заплаща на Продавача в сроковете и по начин, предвиден в настоящите общи условия, в договора, сключен между страните и в Уведомлението по т. 9.4.

9.4. Правоотношението между Продавача и Купувача не може да бъде тълкуван като франчайзингово или друго приравнено на този вид договори търговско отношение. Купувачът се задължава да извършва разпространението и продажбата на  стоки единствено и само от свое име и за собствена сметка.

9.5. Условия на продажба и търговски отстъпки за стоките за съответната календарна година, които Продавачът продава на Купувача се определят едностранно от Продавача и се съобщават на Купувача в писмено уведомление по имейл.

9.6. Условията на продажба и търговски отстъпки за стоките за съответната календарна година, които Продавачът продава на Купувача могат да бъдат едностранно променяни от Продавача, без да е необходимо съгласието на Купувача.

9.7. В случай на изменение на Условията на продажба и търговски отстъпки за стоките за съответната календарна година, които Продавачът продава на Купувача, Продавачът ще уведоми Купувача за това чрез писмено съобщение по имейл. Ако намери това за необходимо Продавачът може да уведоми допълнително Купувача и по друг начин, като например – по телефон, писмо, кратко текстово съобщение и др.

9.8. Мястото на продажбите на трети лица е на територията на Република България.

9.9. Купувачът заплаща всички стоки по Договора при получаването им.

9.10. При изпълнение на определени условия, предвидени в настоящите общи условия, Продавачът може да предостави на Купувача  възможност да купува стоки до определена сума на отложено плащане.

9.11.  В случай, че Купувачът има просрочени задължения, същият няма право да получава стока на отложено плащане от Продавача до изплащане на просрочените суми.

9.12. Купувачът, когато продава стоките на крайни клиенти, публикува цени в сайтове, ценови листи и акции, не по – ниски от продажните цени с ДДС на Продавача.

9.13. Купувачът ползва за всяка календарна година отстъпки  от препоръчителните цени на Продавача. Отстъпките за съответната календарна година са посочени в Уведомление от Продавача, което се съобщава на Купувача в писмена форма по имейл и ще бъде третирано между страните като търговска тайна по смисъла на Закона за защита на търговската тайна.

9.14. В случай, че Купувачът ползва за съответната календарна година право на отложено плащане, същият  е длъжен да заплаща дължимите на Продавача суми не по-късно от срока, предвиден за отложено плащане в Уведомлението, с което е съобщил на Купувача за предоставената възможност за отложено плащане.

9.15 Купувачът се задължава да упълномощи с писмено пълномощно лица, които да получават стока при условията на Договора и да подписват съответните за това документи.

9.16. Продавачът се задължава да запознава периодично Купувача с актуална техническа информация за нововъведенията и усъвършенстването на стоките от фирмите-производители, както и да запознава Купувача с новите продукти и да го информира за организираните от  него промоции.

9.17. Продавачът може да променя едностранно препоръчителните цени в рамките на съответната календарна година, за което е длъжен да уведоми своевременно Купувача.

9.18. Клауза „ПАРТНЬОР“ влиза в сила и е валидна при условие, че Купувачът закупи и поддържа наличност във всеки собствен търговски обект на:

– 1 бр. машина на Фрониус, модел по избор на Купувача 

– 1 бр. соларна маска модел Fazor 1000 +.

на които се начислява специална, еднократна търговска отстъпка в размер, определен в Уведомлението по т. 9.4. и право на отложено плащане със срок, посочен в същото уведомление. 

9.19. За всички останали продукти /консумативи, резервни части и предварително уточнени, съгласно Партньорската ценова листа машини, Купувачът ползва търговска отстъпка в размер, определен в Уведомлението по т. 9.4. и право на отложено плащане със срок, посочен в същото уведомление.

9.20. При авансово плащане на стоките, Купувачът ползва допълнителна търговска отстъпка, определена в Уведомлението по т. 9.4. Условие за ползване на допълнителната отстъпката по настоящия текст е Купувачът да не е в забава по отношение на свое парично задължение към Продавача.

9.21. Продавачът предоставя ценова листа за машини в диапазона, в който могат да бъдат предлагани на крайни клиенти самостоятелно от Купувача, с включени в нея бренери и консумативи за тях.

9.22. При запитване от  страна на Купувача за оборудване на Фрониус, което не е включено в ценовата листа по предходната точка и наличие на сделка, Купувачът получава комисионна в размер определен с Уведомлението по т. 9.2. 

9.23. Ако купувачът има сервиз и предлага на крайните клиенти сервизно обслужване на закупените стоки, Продавачът се задължава да му доставя резервни части. Ако поисканите резервни части не са налични на склад, Продавачът може по собствена преценка да изиска капаро в размер на 50% от тяхната стойност или 100% авансово плащане. 

9.24. В случай, че Купувачът има проблем с диагностиката на машина дадена му за сервизно обслужване, Продавачът може да предложи дистанционна консултация – по телефон, мейл, вайбър и т.н. Ако проблемът не може да бъде разрешен дистанционно, машината се изпраща в сервиз на Продавача, диагностицира се и се изготвя оферта за ремонт. При потвърждение на ремонта от страна на Купувача, се издава фактура, която се заплаща авансово. При отказ от ремонт се заплаща цена за диагностика, определена в ценоразписа на сервизните услуги на Продавача.

9.25. Ако Купувачът публикува на собствения си уебсайт предложения за продажба на заваръчна техника само на марката „Фрониус“, Продавачът ще му предостави допълнителна търговска отстъпка в размер, определен в Уведомлението по т. 9.2.

10. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ ПРИ ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗНО ОБСУЖВАНЕ

10.1. Продавачът се задължава да извършва гаранционно обслужване на машини (оборудване) с марка Fronius съгласно условията на т. 11 – т. 13 от настоящите общи условия.

10.2. Купувачът възлага, а Продавачът извършва извънгаранционен ремонт на машини (оборудване) с марка Fronius съгласно условията на т. 15 от настоящите Общи условия.

10.3. Продавачът се задължава да извършва извънгаранционна поддръжка на машини (оборудване) с марка Fronius съгласно условията на т. 16 от настоящите Общи условия.

11. ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА И ГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

11.1. Общи гаранционни условия: Продавачът гарантира, че доставените машини отговарят  на всички европейски изисквания за качество и са без производствени и/или конструктивни дефекти в материалите и изработката. Като ексклузивен представител на FRONIUS за България,  “Солдар” ЕООД предоставя търговска гаранция в рамките на 24 (двадесет и четири) месеца. За определени от производителя видове и модели машини и оборудване е достъпен допълнителен гаранционен срок, валиден след регистрация на продукта.

11.2. Гаранцията се активира след издаване на гаранционна карта и предаването ѝ на крайния клиент. В някои случаи, изрично посочени от производителя, гаранцията се активира след регистрация на продукта.

11.3. Във връзка с изпълнението на гаранцията, страните по договора за доставка се информират за обстоятелствата по гаранцията по надлежен начин – лично, чрез електронна поща, факс, писма с удостоверение на съдържанието и момента на получаването или други безспорни средства за достоверно и автентично подаване на информация на посочените в договора адреси и чрез упълномощени представители.

11.4. Оторизираният сервиз на Продавача гарантира ремонта и смяната безплатно на всеки детайл и възел от машината за показан фабричен дефект за срок от 24 (двадесет и четири ) месеца от датата на издаване на гаранционната карта.

11.5. Гаранцията на оборудването през първата година покрива както стойността на дефектиралата част, така и стойността на труда и изминатия път за ремонта.

11.6. Гаранцията на оборудването през втората година не покрива стойността на труда и изминатия път за ремонта.

11.7. Продавачът се отзовава в срок до 24 (двадесет и четири) часа в работен ден след получаване по надлежен начин на известие, чрез получаване по е-мейл  за възникнала повреда и отстранява дефекти и повреди по машината в технологично разумни срокове, с цел да се сведе до минимум евентуалния й престой в сервиз.

11.8. По   време на   гаранционния   период обслужванията на оборудването следва да се извършват единствено от сервизен персонал на Продавача. 

11.9. При необходимост от ремонт в сервиз по време на първата година от гаранционния период, разходите за транспортиране на машината до най-близкия регионален сервиз се поемат от Продавача.

11.10. Гаранцията не покрива:

11.10.1. Заваръчния бренер и части от него, заваръчен шлаухпакет;

11.10.2. Всички консумативи и бързоизносващи се части с лимитиран работен ресурс в случаи на нормално износване, или при повреда причинена от явно изразено външно въздействие като срязване, усукване или излагане на условия нетипични за работната им среда, довели до влошени качества на материала;

11.10.3. Повреди, в следствие на неправилна експлоатация и неспазване предписанията на производителя;

11.10.4. Повреди при съхранение, пожар, природни бедствия и други, които се дължат на небрежност от страна на клиента, на случайни събития, форсмажорни обстоятелства или непреодолима сила, не са предмет на тази гаранция.

11.10.5. Повреди възникнали в резултат на механични действия върху оборудването.

11.11. Изключенията по т. от 11.10.1 до 11.10.5 не се прилагат, ако повредата е в резултат от лошата изработка и/или материали на производителя, установено и от двете страни. 

12. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА

12.1. Гаранцията на машината отпада при неправилна експлоатация и съхранение и / или недостатъчна поддръжка на машината, поддръжка в разрез с Инструкцията за експлоатация и препоръките на оторизирания сервиз.

12.2. Гаранцията на машината отпада при неспазена препоръка на сервиза за спиране на машината до отстраняване на повредата.

12.3. Гаранцията на машината отпада при констатиран опит за отстраняване на дефекти от неоторизиран  персонал, както и при констатирани модификации на машината или нейни компоненти, които не са предварително съгласувани и разрешени от оторизиран представител на Продавача или производителя.

12.4. Гаранцията на машината отпада при констатирано неизпълнение на което и да е от задълженията на Купувача, описани в т. 14.3 – т. 14.7.

13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

13.1. Продавачът е длъжен да осигури инструкция за експлоатация на български език и ако е необходимо да проведе, срещу съответното заплащане, обучение за работа с машините ( оборудването ) на операторите, които Купувачът изрично е посочил. 

13.2. Продавачът е длъжен да гарантира доставянето на резервни части за период не по-малък от десет години считано от датата на въвеждане на машината в експлоатация.

13.3. Продавачът е длъжен да се отзовава в сроковете посочени в настоящите Общи условия.

13.4. Продавачът е длъжен да направи досие на машината и да издава сервизни протоколи при всяко посещение за обслужване или ремонт.

14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

14.1. В случай на неуредени финансови отношения (просрочия от страна на Купувача), Продавачът може да откаже ремонт по гаранция или да прекрати гаранционния срок на машината (оборудването)

14.2. В случаите, когато се установи, че неизправността не се покрива от гаранционните условия, всички разходи за транспорта и ремонта на машината се поемат от Купувача.

14.3. Купувачът е длъжен да съблюдава работата с машината да се осъществява само от квалифициран и обучен персонал. 

14.4. Купувачът е длъжен да следи за правилното използване и съхранение на оборудването, съгласно инструкцията за експлоатация и препоръките на сервиза на Продавача.

14.5. Купувачът е длъжен да извършва ежедневните и седмични дейности по грижливото поддържане и обслужване на машината съгласно инструкцията за експлоатация и своевременно да уведоми по надлежен начин сервиза за необичайно функциониране на машината (поява на шумове, вибрации, течове и др.). 

14.6. Купувачът е длъжен да осигури достъп до машината и своевременно да прекрати работата с нея при всяко посещение, уговорено със сервиза на Продавача.

14.7. Купувачът е длъжен да съхранява сервизните протоколи за извършените обслужвания и ремонти в досие на машината.

15. ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН РЕМОНТ

15.1. Продавачът е длъжен да извършва извънгаранционни ремонти на продаваните от него машини, в случай, че по отношение на конкретната машина е сключен договор за сервизно обслужване.

15.2. Продавачът се отзовава в срок до 24 (двадесет и четири) часа в работен ден, след получаване по надлежен начин на известие, чрез получаване по е-мейл  за възникнала повреда и отстранява дефекти и повреди по машината в технологично разумни срокове, с цел да се сведе до минимум евентуалния ѝ престой в сервиз.

15.3. Транспортните разходи по осъществяването на извънгаранционен ремонт са за сметка на Купувача,  изчислено на база ценоразпис, предварително обявен от Продавача.

15.4. Продавачът е длъжен в срок до 2 (два) работни дни от датата на извършване на диагностиката да предостави на Купувача отчет за състоянието на машините, като изготвя инспекционен протокол по образец, в който посочва необходимите резервни части и ремонтни дейности, които трябва да бъдат извършени. 

15.5. Извънгаранционен ремонт се извършва, само след потвърждение на същия от страна на Купувача. 

15.6. В случай, че Купувачът, след извършена диагностика, откаже необходимият ремонт да бъде извършен в сервиз на Продавача, Купувачът е длъжен да заплати извършената диагностика на база ценоразписа, предварително обявен от Продавача.

15.7. В случай на неуредени финансови отношения (просрочие за заплащане на дължими суми от страна на Купувача), Продавачът може да откаже извънгаранционен ремонт.

16. ИЗВЪНГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

16.1. Продавачът се задължава да извършва извънгаранционна техническа профилактика и поддръжка на машините, продадени от него, в случай, че по отношение на конкретната машина е сключен договор за сервизно обслужване.

16.2. Профилактика / диагностика на машините (оборудването) следва да се извършва на всеки 6 ( шест ) месеца. 

16.3. Транспортните разходи по осъществяването на извънгаранционна поддръжка са за сметка на Купувача,  изчислено на база тарифна ставка, обявена от Продавача.

16.4. Продавачът е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни от датата на извършване на диагностиката / профилактиката да предостави на Купувача отчет за състоянието на машините (оборудването). Продавачът изготвя инспекционен протокол по образец, в който отразява необходимите резервни части, които клиента трябва да закупи, с цел отстраняване на възникнала повреда или предотвратяване на по-сериозна такава в бъдеще.

16.5. Техническата профилактика включва:

• Отваряне на машината и почистване със сгъстен въздух.

• Проверка на захранващия кабел и щепсел.

• Проверка на токоизточника.   

• Проверка на заваръчния бренер и шлаухпакета.

• Тест на блок водно охлаждане.

• Проверка на напрежение на празен ход на апаратите.

• Сервизен тест на машините ( оборудването ).

• Функционален тест на машините ( оборудването ).

• Дейности посочени в Протокол за инспекция.

16.6. Продавачът е длъжен да дава препоръки за необходимите резервни части и консумативи, необходими за нормалната работа на машините ( оборудването ) и се задължава да осигури тяхната доставка в технологично разумни срокове.

16.7. В случай на неуредени финансови отношения (просрочия от страна на Купувача), Продавачът може да откаже извънгаранционна поддръжка.

17. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

17.1. Цените за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор са посочени в ценоразпис, обявен от Продавача.

17.2. Всички плащания се извършват в български лева.

17.3. Всички плащания се извършват с банков превод по сметка на Продавача в Уникредит булбанк АД IBAN: BG83UNCR70001523802519

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ

18.1. Договорът за сервизно обслужване може да се прекрати при следните случаи:

–  По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.

–  Едностранно от страна на Продавача, ако Купувачът не е изпълнил задълженията си или в случай на неуредени финансови отношения (просрочия от страна на Купувача).

– Едностранно от страна на Продавача, ако Купувачът системно нарушава задълженията си по настоящия Договор.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

19. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТА

19.1. Съгласно съответното законодателство за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Продавачът трябва да идентифицира Купувача, както и лица, действащи от името на Купувача, и крайните собственици на Купувача. Също така е задължение на Продавача в определени ситуации да определи произхода на активите на Купувача. Продавачът може да е длъжно да откаже или да прекрати изпълнението на дадена поръчка и да докладва на властите, ако Купувачът не предостави изискваната информация.

19.2. Продавачът, съгласно приложимото законодателство може да е длъжен да информира властите за парични операции, надвишаващи законоустановена сума, независимо дали сделката се извършва като еднократно плащане или като няколко свързани плащания или ако стане известно на Продавача или Продавачът има основание да предполага, че дадена сделка, извършена от името на Купувача, може да бъде свързана с пране на пари. Ако се окаже, че е необходимо да се изпрати уведомление за изпирането на пари, може да е налице законова забрана Продавачът да информира Купувача за уведомлението или причините за това.

19.3. Купувачът разбира и приема, че такива мерки, представляващи правни задължения на Продавача, не представляват нарушение на разпоредбите за защита на търговската тайна.

20. ДЕКЛАРАЦИИ

20.1. С подписването на Договора, Купувачът декларира, че НЕ сключва договора с изброените по-долу цели:

22.1.1. Преобразуване или прехвърляне на имущество, придобито чрез или във връзка с престъпление, с цел прикриване на незаконния произход на това имущество или с цел предоставяне на помощ на лице, което участва в такива действия, с цел избягване на законните последствията от неговите действие.

20.1.2. Прикриване на истинското естество, източник, местоположение, разпореждане, движение или права, свързани с имущество, придобито чрез или във връзка с престъпление.

20.1.3. Придобиване, притежаване или използване на имущество, със знанието по времето на получаването му, че то е придобито чрез или във връзка с престъпление.

20.1.4. Участие в действия, описани в т. 1-3, сговаряне с цел извършване на такива действия, както и оказване на съдействие, подбуждане или улесняване на извършването на такива действия или прикриването им.

20.1.5. Укриване на данъци

20.2. С подписване на Договора, Купувачът декларира, че е запознат с разпоредбите на Конвенцията за изпиране, търсене, изземване и конфискация на облагите от престъпления (Ратифицирана от България: 02/06/1993) (Закон за борба с тероризма), Закон за мерките срещу изпирането на пари (Обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.) и Закон за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 18.02.2003) и че дейността на Клиента, нито отделни елементи от нея не са неправомерни по смисъла на тези нормативни актове.

20.3.1.  С подписване на Договора, Купувачът декларира, че:

– Купувачът не сте сключили Договора с цел изпиране на пари или финансиране на терористи или организации на терористи;

– Купувачът може да докажете законния произход на всички пари, които трябва да бъдат платени или са платени, и може да докаже законния произход на всяка сума, която е била или ще бъде платена на трети лица по силата на всяко споразумение, договор или друга договореност, свързана Договора;

– Никой от съветите и / или услугите ни няма да бъде използван от Купувача с цел укриване на данъци, пране на пари или финансиране на терористи или терористични организации;

– На Купувача му е известно, че Продавачът е длъжен да информира дирекция “Финансово разузнаване” на Агенцията за национална сигурност и / или Министерството на вътрешните работи за действия на Купувача и парични преводи в случай, че може да се приеме, че са подозрителни, както е описано в актовете, изброени в точка 22.2 от настоящото споразумение;

– Лицата, изрично посочени като собственици в официалните регистри и / или документите, които сте ни предоставили, са действителният собственик на съответната компания (вашата фирма / вас), освен ако изрично не ни уведомите за обратното в писмена форма;

– Дейността на Купувача не е забранена от закон и той притежава всички необходими разрешения и лицензи за дейността, която извършва, ако такива се изискват;

– Купувачът и неговите представители никога не са били осъждани за престъпление, или санкционирани във връзка с дейността му, и в момента или в миналото Ви не са били били разследвани за престъпление или нарушение, във връзка с дейността им;

20.3.2. С подписването на Договора Вие се задължавате да предоставяте на Продавача информация и документи, удостоверяващи  декларираните по-горе обстоятелства, включително, без да е ограничено до следните случаи: по искане на Купувача, по искане на компетентните власти или при промяна на регулаторната рамка и въвеждане на нови изисквания към Купувача или Продавача. 

20.4. С подписването на Договора Купувачът декларира, че документите, които е предоставил на Продавача, и които ще се предоставят на Продавача, са предоставени по свободна воля, че Купувачът разполага с тези документи на законно основание и че посочените документи не са неверни или неистински.

20.5. Продавачът декларира, че ще използва лична информация на Продавача, за целта на предоставяне на услугите, които Купувачът е изискал. Продавачът ще запази лична информация на Купувача във файла, който поддържа за него, и друга информация, която получава от Купувача и ще я използва за: разрешаване на спорове; отстраняване на проблеми; събиране на дължими вземания; измерване на потребителския интерес към услугите на Продавача, за да информира Продавача за важни събития и за целите, описани допълнително в Декларацията за поверителност, публикувана на уебсайта на Продавача: https://soldar.bg/.

20.6. Продавачът може да разкрие лична информация само в случай на отправени до него законни искания. Продавачът си сътрудничим с правоприлагащите органи, както и с други трети страни, за да подпомогне правилното прилагане на закона, в случаи като: нарушение на правото на интелектуална собственост, измами и други нарушения, за да защити клиентите си. Следователно, в отговор на потвърдено искане от страна на правоприлагащите органи или други държавни служители, свързани с наказателно разследване или предполагаема незаконна дейност, Продавачът може (и Купувачът упълномощава Продавача) да разкрие неговото име, номер на паспорт/лична карта, град, държава, телефонен номер, имейл адрес, банкови данни и комуникация между нас. Без да ограничава горепосоченото, в стремежа да зачитаме личните данни на Купувача, Продавачът няма да разкрива лична информация на правоприлагащите органи или на други държавни служители без официално постъпило искане, или по същество сходна правна процедура, освен когато Продавачът вярва добросъвестно, че разкриването на информация е необходимо, за да се предотврати непосредствена физическа вреда или финансова загуба или да се докладва за предполагаема незаконна дейност), като в тези случаи Продавачът ще има право да разкрие името, номера на паспорта, улица, град, държава, пощенски код, телефонен номер, имейл, банкови данни, име на фирмата независимо от което и да е съществуващо между страните споразумение за конфиденциалност, във всеки случай, в който Продавачът по свое усмотрение счита, че е необходимо или подходящо във връзка с разследване на измами, нарушения на интелектуалната собственост, пиратство или всяка друга незаконна дейност.

20.7. Поради съществуващата регулаторна среда, Продавачът не може да гарантира, че всички съобщения и друга лична информация никога няма да бъдат разкривани по начини, които не са описани по-горе или по друг начин, непредвиден в  нашата Декларация за поверителност. Например (без да се ограничава до това) Продавачът може да бъде принуден при определени обстоятелства да разкрие лична информация или съобщения на правителството или на трети лица, трети страни могат незаконно да прехванат или да имат достъп до предавания или частни съобщения. Ето защо, въпреки че Продавачът използва стандартни практики в индустрията за защита на личните данни, Продавачът не обещава и не бива да очаквате, че вашата лична информация или частни комуникации винаги ще останат неразкрити.

21. РЕФЕРЕНЦИИ

21.1. Освен ако в писмена форма не е изрично уговорено друго, Продавачът може да разкрие на трети лица факта, че Купувачът е клиент на Продавача, случаите и задачите, в които Купувачът е ангажирал услугите на Продавача.

21.2. Съдържанието на предоставените на Купувача услуги може да бъде оповестено без съгласие на Купувача, при условие че тази информация вече е публикувана законно или е била достъпна за обществеността по някакъв друг начин, поне в същата степен.

21.3. Информацията, която може да бъде публикувана въз основа на закона, включително информация за съдебни дела или публикувана чрез средствата за масово осведомяване от самия клиент или от трети лица, може да бъде разкрита от Продавача до степен, в която вече е публикувана или подлежаща публикуване съгласно закона.

21.4. Продавачът може да използва търговската марка или логото на Купувача за тази цел, освен ако не е уговорено друго в писмена форма или във формат, който може да бъде възпроизведен писмено.

22. ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

22.1. Терминът „Търговска тайна” включва информация, съхранявана в каквато и да е форма (включително, но не само информация в писмен, устен, визуален или електронен вид или записана върху магнитен или оптичен диск или памет, независимо от местоположението й), свързана с дейността, клиентите, продуктите, сделките и финансите на Продавача, които към съответната дата представляват негова поверителна информация и търговски тайни, включително, но не само техническа информация и ноу-хау, свързани с дейността на Продавача или негови доставчици, клиенти, представители, дистрибутори, собственици, съдружници, ръководство или делови контакти, включително и такава информация, която Купувачът би могъл да създаде, разработи, получи или придобие във връзка с писмен договор с Продавача, независимо дали (освен ако не е устна) е обозначена като поверителна или не.

22.2. Купувачът няма право (освен при надлежното изпълнение на задълженията си) да използва или съобщава на трети страни (и се задължава да положи всички усилия за недопускане на публикуването или съобщаването на) всякаква Поверителна информация.

22.3. Ограничението по чл. 24.2 не се прилага при:

22.3.1. използване или съобщаване на информация, разрешена от Продавача или изисквана по закон, или

22.3.2. информация, която вече е или е станала общоизвестна по начин, различен от неразрешеното й разкриване от страна на Купувача.

22.4. В случай на неизпълнение на задължените си по т. 22.2, Купувачът дължи неустойка в размер на 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лева).

23. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ ОСЛУВИЯ. УВЕДОМЯВАНЕ

23.1. Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно изменяни и допълвани от Продавача.

23.2. В случай на изменение и / или допълнение, актуалният текст на общите условия се публикува на уебсайта на Продавача и се прилагат по отношение на всички трети лица занапред, считано от датата на публикуването им.

Тези Общи условия влизат в сила от 01.10.2019 г. и се прилагат до изричното им отменяне или заменяне с други.